Fundacja "IGOR" z siedzibą w Starej Hucie

 

STATUT FUNDACJI "IGOR"


Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą ”IGOR” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

  Jolantę Renatę Bluma
  Zwanej dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Kocon w Kancelarii Notarialnej w Rumi , ul. Starowiejska 17, w dniu14 maja 2012 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

                                                                         § 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miejscowość Stara Huta w Gminie Przywidz.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

1.Celami Fundacji są:
a.  Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób starszych oraz osób wywodzących się z rodzin zaniedbanych środowiskowo oraz  prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
b. Przeciwdziałanie izolacji i demoralizacji poprzez zapewnienie im aktywnych i urozmaiconych form spędzania czasu wolnego
c.   Ukazywanie potencjału twórczego tkwiącego w osobach o obniżonej sprawności intelektualnej i   zaniedbanych środowiskowo.
d.   Minimalizowanie wpływu patologicznego stylu życia rodziców na osobowość dzieci i młodzieży poprzez propagowanie prospołecznych form zachowania.
e.   Działanie na rzecz aktywizacji i integracji w życiu społecznym osób i ich rodzin dysfunkcjonalnych, przy ich aktywnym uczestnictwie.
f. przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób zagrożonych bezdomnością ,a także osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
g. wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z terenów wiejskich i wywodzących się z rodzin niewydolnych wychowawczo
h. działanie za rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych
i. działanie na rzecz osób, które utraciły swoją sprawność wskutek wypadków i długotrwałych chorób
j. wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z różnymi dysfunkcjami
k. upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
l. upowszechnienie kultury fizycznej wśród różnych grup środowiskowych
m. upowszechnienie turystyki(rekreacji, wypoczynku)i krajoznawstwa
n. tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia
o. wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich
p. promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych
r. promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu
s. niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
t. inicjonowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, a w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo
u. promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie przez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej
w. zwiększenie aktywności i poprawy umiejętności korzystania z internetu, w tym w szczególności z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
z. wspieranie działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny
2. Cele Fundacja realizuje poprzez:
a.   tworzenie osobom o obniżonej sprawności intelektualnej warunków normalnej egzystencji poprzez umożliwienie im uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodkach Dziennego Pobytu, Mieszkaniach Chronionych, Domach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Wsparcia, Noclegowniach, Schroniskach, Klubach Pracy oraz poszukiwanie i tworzenie stanowisk pracy w Zakładach Pracy Chronionej, spółdzielniach socjalnych, zakładach aktywności zawodowej  jak i również na otwartym rynku pracy.
b.  prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m.in. w formie placówek, zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, rehabilitacyjno- społecznej oraz organizowanie poradnictwa i doradztwa dla osób o  obniżonej sprawności intelektualnej oraz osób wywodzących się z rodzin patologicznych w ramach wsparcia społecznego, a także osób i rodzin dysfunkcjonalnych w szczególności bezrobotnych i bezdomnych.
c. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy, a w szczególności:
- grup wsparcia
- ośrodków wsparcia
- placówek czasowego, stacjonarnego i dziennego pobytu
- mieszkań chronionych
- środowiskowych domów samopomocy
- programów wychodzenia z bezdomności
- poradnictwa zawodowego
- doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznych
-przedszkoli
-niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
-domów pomocy społecznej
-świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych
-klubów sportowych
-rodzinnych domów dziecka
d. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy samorządowej oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Fundacji
e. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności
f. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznym dla realizacji celów statutowych
g. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, letnich i zimowych obozów integracyjnych, kolonii, konferencji, sympozjów.
h. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w różnych formach organizacyjno-prawnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
i. organizowanie imprez kulturalnych i prowadzenie działalności artystycznej
j. organizowanie działań zakresie kultury fizycznej i sportu
k. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
l. Prowadzenie działalności wydawniczej
m. Realizowanie na zlecenie organów administracji rządowej i samorządowej zadań, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym szczególności wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
n. Prowadzenie działań przeciw wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i bezdomnych, a także innych osób z rodzin dysfunkcjonalnych.
o. Prowadzenie na zlecenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych  – na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
p. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi
r. Gromadzenie funduszy na działalność Fundacji
s.  Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Fundacji

 

 

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwóch tysięcy złotych) w tym 1000 zł na cele statutowe oraz 1000 zł na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.
 5. działalności gospodarczej
 6. nawiązek sądowych
 7. z odpisów podatkowych 1%

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na działalność statutową.

 

Władze Fundacji.

§ 11

 1. Władzami fundacji są:
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji.

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z jednego do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 15

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Funkcję w Zarządzie może pełnić Fundator.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

 

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

Zmiana Statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 23

decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.